Eπιδότηση σε ελαιοκαλλιεργητές για να μην καίνε τα κλαδιά της ελιάς

!!! ΝEW UPDATE !!! Νέα δράση χρηματοδοτεί και την αγορά θρυμματιστή 06/07/2017
Μέσα από µία νέα ξεχωριστή ∆ράση του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης θα λαµβάνουν πίσω τα χρήµατα που δαπάνησαν για την αγορά θρυµµατιστή οι ελαιοκαλλιεργητές.
Μόνη προϋπόθεση θα είναι, να συµµετέχουν στη δράση 10.1.6 «∆ιαχείριση φυτικών υπολειµµάτων των κλαδεµάτων στην ελαιοκαλλιέργεια» που δίνει πριµ 14 ευρώ ανά στρέµµα ελαιοκαλλιέργειας, σε όσους θρυµµατίζουν τα κλαδέµατα και τα αποθέτουν στο έδαφος και τα αφήνουν εκεί για τουλάχιστον ένα εξάµηνο. Στο πλαίσιο αυτής της πρακτικής, τα κλαδέµατα της ελιάς µε διάµετρο µικρότερη των 6-7 εκατοστών θρυµµατίζονται και είτε αποτίθενται απευθείας στην εδαφική επιφάνεια του αγροτεµαχίου είτε αναµιγνύονται µε προϊόντα κοµποστοποίησης και στη συνέχεια αποτίθενται στο έδαφος.

Με απλά λόγια δηλαδή, από τη ∆ράση 4.4.4 «Θρυµµατιστής κλαδεµάτων για τις ελαιοκαλλιέργειας» θα επιδοτούνται για το µηχάνηµα, και από τη ∆ράση 10.1.6 θα επιδοτούνται για το θρυµµατισµό των κλαδεµάτων.
Σηµειώνεται εδώ ότι προτεραιότητα ένταξης και στις δύο παραπάνω ∆ράσεις θα έχουν οι κάτοχοι εκτάσεων από 100 έως 300 στρέµµατα και οι οµάδες παραγωγών. Οι αντίστοιχες προκηρύξεις αναµένεται να γίνουν το φθινόπωρο του 2018, σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό των διαχειριστικών αρχών. Πηγή https://www.agronews.gr/ 06/07/2017


Παλαιότερο άρθρο 11/03/2016 
Η «Διαχείριση φυτικών υπολειμμάτων των κλαδεμάτων στην ελαιοκαλλιέργεια», ένα νέο γεωργοπεριβαλλοντικό μέτρο που θα ξεκινήσει το επόμενο διάστημα με το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, θα επιδοτεί τους ελαιοκαλλιεργητές να μην καίνε τα κλαδιά της ελιάς μετά το κλάδεμα, αλλά να τα θρυμματίζουν με καταστροφέα (βλ. φωτογραφία) και να τα εναποθέτουν στο έδαφος του ελαιώνα για τουλάχιστον ένα εξάμηνο.

Το ποσό της ενίσχυσης, σύμφωνα με το σχέδιο του ΠΑΑ, που ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανέρχεται στα 14 ευρώ το στρέμμα για μία χρονιά και απαιτεί πενταετή δέσμευση του παραγωγού. Αναλυτικές πληροφορίες για το νέο γεωργοπεριβαλλοντικό μέτρο περιέχει το σχέδιο του ΠΑΑ, που αναφέρει τα εξής:
«Η δέσμευση συνίσταται στη διαχείριση των φυτικών υπολειμμάτων των κλαδεμάτων στην ελαιοκαλλιέργεια με στόχο τόσο τον μετριασμό και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή όσο και τη βελτίωση της δομής και την αύξηση της οργανικής ουσίας του εδάφους. Η συνηθισμένη πρακτική διαχείρισης των κλαδεμάτων των ελαιόδεντρων είναι η καύση τους στο χωράφι. Η πρακτική αυτή έχει πολλά μειονεκτήματα τα κυριότερα των οποίων είναι η απελευθέρωση στην ατμόσφαιρα αερίων θερμοκηπίου και η καταστροφή οργανικής ουσίας.
Στο πλαίσιο της δράσης, οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν τη δέσμευση να εφαρμόζουν την πρακτική του θρυμματισμού των κλαδεμάτων μετά το κλάδεμα των δέντρων, την απόθεσή τους στην επιφάνεια του εδάφους και την παραμονή των προϊόντων θρυμματισμού στο έδαφος για ένα τουλάχιστον εξάμηνο. Στο πλαίσιο αυτής της πρακτικής, τα κλαδέματα της ελιάς με διάμετρο μικρότερη των 6-7 εκατοστών θρυμματίζονται και είτε αποτίθενται απευθείας στην εδαφική επιφάνεια του αγροτεμαχίου είτε αναμιγνύονται με προϊόντα κομποστοποίησης και στη συνέχεια αποτίθενται στο έδαφος.
Οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο της δράσης είναι πενταετούς διάρκειας και εφαρμόζονται σε καθορισμένα αγροτεμάχια καθόλη τη διάρκεια της πενταετίας.
Η πρακτική συμβάλει στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής με τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από την αποφυγή καύσης των κλαδεμάτων, αλλά και στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή δεδομένου ότι αυξάνοντας την οργανική ουσία και βελτιώνοντας τη δομή του εδάφους, τα ελαιόδεντρα γίνονται πιο εύρωστα και επομένως πιο ανθεκτικά σε περιβαλλοντικές αλλαγές. Επιπλέον η αύξηση της οργανικής ουσίας και η βελτίωση της δομής του εδάφους που επιτυγχάνεται, προλαμβάνει τη διάβρωση.
Το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής της δράσης καλύπτει όλη τη χώρα.»
Είδος στήριξης
Οι ενισχύσεις αποζημιώνουν τους δικαιούχους για τις πρόσθετες δαπάνες ως αποτέλεσμα τωνδεσμεύσεων που αναλήφθησαν.
Δικαιούχοι και επιλέξιμα αγροτεμάχια
Φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων οι οποίοι είναι κάτοχοι γεωργικής γης και εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.
Τα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθεςπροϋποθέσεις:
Να είναι δηλωμένα στην πλέον πρόσφατη ΕΑΕ του ενδιαφερόμενου με επιλέξιμη για τη δράση καλλιέργεια (ελιά)
Να κατέχονται νόμιμα καθ’ όλη την περίοδο της δέσμευσης.
H ελάχιστη πυκνότητα φύτευσης των υπό ένταξη ελαιοτεμαχίων ανέρχεται σε 8 ελαιόδεντρα/στρέμμα προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι πρόκειται για συστηματικό ελαιώνα.
Επιλέξιμες δαπάνες
Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως για να αποζημιώνουν τους δικαιούχους για τις πρόσθετες δαπάνες ωςαποτέλεσμα των δεσμεύσεων που αναλήφθησαν.
Ως πρόσθετη δαπάνη ορίζεται το κόστος των ημερομισθίων για τoν τεμαχισμό των κλαδεμάτων και τηναπόθεση τους στην επιφάνεια του ενταγμένου αγροτεμαχίου.
Το κόστος αγοράς μηχανής θρυμματισμού είναι επιλέξιμο για ενίσχυση από το υπομέτρο 4.4 «Στήριξηγια μη παραγωγικές επενδύσεις».
πηγή: agro24.gr

Προσοχή ανεπιβεβαίωτη πληροφορία δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα τίποτα επίσημο άπλα κυκλοφορούν φήμες στο ίντερνετ , αναμένομε !!!


Παλαιότερο άρθρο 16/3/2016
Γεωργοπεριβαλλοντικό μέτρο στο νέο ΠΑΑ θα επιδοτεί τους ελαιοκαλλιεργητές για να μην καίνε τα κλαδιά (16/3/2016 11:34)


Η «Διαχείριση φυτικών υπολειμμάτων των κλαδεμάτων στην ελαιοκαλλιέργεια», είναι ένα νέο γεωργοπεριβαλλοντικό μέτρο που θα ξεκινήσει το επόμενο διάστημα με το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και θα επιδοτεί τους ελαιοκαλλιεργητές ώστε να μην καίνε τα κλαδιά της ελιάς μετά το κλάδεμα. Αντί αυτού θα τα θρυμματίζουν με καταστροφέα και θα τα εναποθέτουν στο έδαφος του ελαιώνα για τουλάχιστον ένα εξάμηνο. Σύμφωνα με το σχέδιο του ΠΑΑ, η ενίσχυση που θα καταβάλεται θα ανέρχεται στα 14 ευρώ το στρέμμα για μία χρονιά και απαιτεί πενταετή δέσμευση του παραγωγού. Με αυτό τον τρόπο προωθείται από την Πολιτεία μια φιλική προς το περιβάλλον πρακτική στην οποία συνέβαλε και ο ΑγροΤύπος, μέσω της συμμετοχής του στο εν εξελίξει πρόγραμμα oLIVECLIMA.

Τι αναφέρει το σχέδιο του ΠΑΑ για το νέο γεωργοπεριβαλλοντικό μέτρο:

«Η δέσμευση συνίσταται στη διαχείριση των φυτικών υπολειμμάτων των κλαδεμάτων στην ελαιοκαλλιέργεια με στόχο τόσο τον μετριασμό και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή όσο και τη βελτίωση της δομής και την αύξηση της οργανικής ουσίας του εδάφους. Η συνηθισμένη πρακτική διαχείρισης των κλαδεμάτων των ελαιόδεντρων είναι η καύση τους στο χωράφι. Η πρακτική αυτή έχει πολλά μειονεκτήματα τα κυριότερα των οποίων είναι η απελευθέρωση στην ατμόσφαιρα αερίων θερμοκηπίου και η καταστροφή οργανικής ουσίας.

Στο πλαίσιο της δράσης, οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν τη δέσμευση να εφαρμόζουν την πρακτική του θρυμματισμού των κλαδιών μετά το κλάδεμα των δέντρων, την απόθεσή τους στην επιφάνεια του εδάφους και την παραμονή των προϊόντων θρυμματισμού στο έδαφος για ένα τουλάχιστον εξάμηνο. Στο πλαίσιο αυτής της πρακτικής, τα κλαδέματα της ελιάς με διάμετρο μικρότερη των 6-7 εκατοστών θρυμματίζονται και είτε αποτίθενται απευθείας στην εδαφική επιφάνεια του αγροτεμαχίου είτε αναμιγνύονται με προϊόντα κομποστοποίησης και στη συνέχεια αποτίθενται στο έδαφος.

Οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο της δράσης είναι πενταετούς διάρκειας και εφαρμόζονται σε καθορισμένα αγροτεμάχια καθόλη τη διάρκεια της πενταετίας».

Τα θετικά αποτελέσματα του εν εξελίξει προγράμματος oLIVECLIMA συντέλεσαν στην ένταξη ενός ακόμα φιλικού προς το περιβάλλον γεωργοπεριβαλλοντικού μέτρου που περιλαμβάνεται στο νέο ΠΑΑ (2014-2020).

Το πρόγραμμα oLIVECLIMA

Στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE+ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του 5ετούς έργου oLIVECLIMA, στο οποίο συμμετέχει και ο ΑγροΤύπος εφαρμόζονται, σε 120 ελαιώνες παραγωγών στο Νομό Ηρακλείου (ΕΑΣ Πεζών), στο Ν. Λασιθίου (ΕΑΣ Μαραμβέλλου) και στο Ν. Μεσσηνίας (ΟΠ Νηλέας), καλλιεργητικές πρακτικές που συμβάλλουν στον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής με 2 τρόπους: α) μείωση των εκπομπών του αερίου του θερμοκηπίου από την καλλιέργεια της ελιάς β) αύξηση της δέσμευσης του διοξειδίου του άνθρακα από την ατμόσφαιρα στα φυτά και την «αποθήκευσή» του στο έδαφος υπό μορφή οργανικής ουσίας, ώστε να βελτιωθεί η γονιμότητά του.

Στο έργο συμμετέχουν εκτός από τα Ινστιτούτα του ΕΛΓΟ και τις Αγροτικές Οργανώσεις, το Ιταλικό Πανεπιστήμιο Βασιλικάτα, οι εταιρείες ΡόδαξΑγρο, ο ΑγροΤύπος και η Αναπτυξιακή Εταιρεία Δήμων Ανατολικής Θεσσαλονίκης «Ανατολική». Το καλοκαίρι του 2013 ξεκίνησε προσπάθεια κομποστοποίησης, χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα υλικά σε κάθε περιοχή και συνεχίζεται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά.

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για την αξιοποίηση των ελαιοκλαδεμάτων ως εδαφοβελτιωτικού του ελαιώνα στο Περιοδικό Γεωργία - Κτηνοτροφία, Τεύχος 1 (Ιανουάριος).

Δελτίο Τύπου εξέδωσε η ΟΠ Νηλέας με θέμα την ενίσχυση για την διαχείριση φυτικών υπολειμμάτων στην ελαιοκαλλιέργεια στο οποίο αναφέρει μεταξύ άλλων:

«Οι επιλογές και αποφάσεις του παρελθόντος δικαιώνονται ή αναιρούνται από τις εξελίξεις που συμβαίνουν στο μέλλον. Δικαιωνόμαστε συνεπώς τώρα για την επιλογή του ΝΗΛΕΑ από το 2011 να στραφεί και να πειραματιστεί με την αξιοποίηση των κλαδεμάτων της ελιάς, ύστερα απο την πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων να ενισχύει τους ελαιοπαραγωγούς που εγκαταλείπουν το κάψιμο των κλαδιών και στρέφονται στον θρυμματισμό.

Το πρόγραμμα oLIVECLIMA στοχεύει στην εφαρμογή ειδικών καλλιεργητικών πρακτικών στην ελαιοκομία με στόχο τη μετατροπή της σε ένα εργαλείο αντιμετώπισης/διαχείρισης της κλιματικής αλλαγής και μας έχει δώσει μέχρι στιγμής πολύτιμες γνώσεις σε πολλά θέματα όπως και στον θρυμματισμό. Συγκεκριμένα, εξετάζουμε το πότε συμφέρει να απλωθεί το θρυμματισμένο ξύλο στο έδαφος, πότε είναι σωστότερο να κομποστοποιηθεί και πότε πρέπει να απομακρυνθεί από τον ελαιώνα και να πουληθεί ως καύσιμο... αν το πετύχουμε αυτό, οι ελαιοκαλλιεργητές θα δικαιούνται να συμμετέχουν στο διεθνές εμπόριο του άνθρακα».

Σχετικά άρθρα σε αυτόν τον ιστότοπο


Κ65
Κ2  ΕΛΙΑ
Κ15
215 ΕΛΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑ 
180 ΕΛΙΑ ΕΧΘΡΟΙ 

Κ24
111 ΕΛΙΑ ΕΧΘΡΟΙ 
Δείτε επισης 


Δημοσίευση σχολίου

Νεότερη Παλαιότερη

SUBSCRIBE & FOLLOW

Blog News: Μόλις αποκτήσαμε NEA Ειδησεογραφική Εφημερίδα με News Clips Πρώτης Γραμμής » ΕΔΩ

Blog News: Mπορείτε να γίνετε Ενεργό μέλος της ομάδας Naturalife, κάνετε ερωτήσεις, απαντήσετε σε ερωτήσεις, ανεβάστε άρθρα φωτογραφίες και video κάντε εγγραφή » ΕΔΩ 

Όροι χρήσης - Terms of use - Privacy Policy

Προσοχή οι πληροφορίες που δημοσιεύονται αφορούν συνδέσμους βιβλίων και Ιστοσελίδων για βότανα και διατροφή που υπάρχουν στο διαδίκτυο εμείς ούτε είμαστε αρμόδιοι ούτε προτείνουμε και ουδεμία ευθύνη φέρομε για τη χρήση τους, παρακαλούμε για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στους αρμόδιους Ιατρούς, και τους συγγραφείς των βιβλίων και των άρθρων. Και ειδικά σε σοβαρά θέματα υγείας πάρτε άμεσα οδηγίες ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟ ΘΕΡΑΠΩΝ ΙΑΤΡΟ ο οποίος είναι ο μόνος κατάλληλος να κρίνει πως θα πρέπει να συνδυαστεί η φαρμακευτική αγωγή με τη διατροφή. Σε κάθε περίπτωση, προτού αποφασίσετε να δοκιμάσετε οποιαδήποτε εναλλακτική δίαιτα ή μέθοδο καταπολέμησης κάποιας ασθένειας/πάθησης, είναι σώφρον να επικοινωνήσετε πρώτα με τον *προσωπικό σας ( *θεράπων ) ιατρό, ο οποίος θα σας συμβουλέψει κατάλληλα. Προσοχή μην χρησιμοποιήσετε κάποιο βότανο ή έλαιο στο οποίο είστε αλλεργικοί. Ενώ ποτέ δεν πρέπει να ξεπερνάτε τις δοσολογίες ( συμβουλευτείτε μόνο Ειδικό ). Προσοχή στην εγκυμοσύνη και στο θηλασμό πριν τη χρήση βοτάνων πάρτε άμεσα οδηγίες αποκλειστικά και μόνο από γυναικολόγο σας. Παρακαλούμε διαβάστε τους Όρους χρήσης , σύμφωνα με τον Νόμο Ν.2121/1993 περί πνευματικών δικαιωμάτων και ποιες δημοσιεύσεις υπάγονται στις εξαιρέσεις του